Groen licht voor naturistenoord in Bekveld

Na een jarenlange strijd, juridische haarkloverijen en bodemprocedures, konden de champagnekurken er dan eindelijk af. De Naturistenvereniging Bekveld, die een uitputtende strijd voerde voor een naturistenoord midden in het pastorale Bekveldse landschap, heeft eindelijk een fiat gekregen van de overheid. Bij monde van de voorzitter van de Naturistenvereniging Ir. Gregorius Blootkamp klinkt grote vreugde nu de blauwdruk van het oord eindelijk geconcretiseerd kan worden. Er zal een groot park aangelegd worden met als centraal recreatief punt een restaurant met zwembad en sauna.

 

Grote toeloop op de kennismakingsborrel.

De gewezen Wassenaarder Ir. Gregorius Blootkamp, die om aan de hectiek van de Randstad te ontvluchten zich enkele jaren geleden in het rustige Bekveld vestigde en samen met de dames Heikelien Naaktgeboren en Anja Reetjes het bestuur vormt van de Naturistenvereniging, was voor commentaar beschikbaar op de kennismakingsborrel. Ook de plaatselijke pers was uitgenodigd. Om in de sfeer van het onderwerp te blijven was er een dresscode ingesteld: geen. De toeloop was desondanks enorm te noemen.

Ir. Gregorius Blootkamp beantwoordt vragen van Bekveld FM.

“Zedenverwildering door naturisme”, was een der thema’s op de kennismakingsborrel.

Omdat uit onderzoek door de Universiteit van Uppsala gebleken is dat naturisten overgevoelig zijn voor geluids- en stankoverlast, is het voornemen het uitrijden van mest, zaai- en oogstactiviteiten in een straal van 5 kilometer rondom het naturistenoord te verbieden. Men dient hierbij echter niet te vergeten dat het naturistenoord veel toerisme uit de Randstad zal aantrekken, wat een opsteker is voor de economie van Bekveld en een wapen is tegen de krimp. De plannen voor een hotel op het belendende erf, zijn inmiddels ook al in beraad. Om eventuele ongerustheid bij de bevolking weg te nemen werd alvast besloten dat het hotel uit slechts 12 etages zal bestaan.

Het restaurant van het naturistenoord zal ook opengesteld worden voor niet-leden van de vereniging, mits deze ordentelijk ongekleed zijn. Dit laatste om de ongelijkheid tussen de clientèle te voorkomen. Er dient hierbij aangetekend te worden dat klompen en bretels wel toegestaan zijn.

Er zal nauwlettend toegezien worden op naleving van de dresscode.

Er is echter ook sprake van kritiek, want een aantal Bekvelders maakt hevig bezwaar tegen de komst van het naturistenoord. Het zou tot zedenverwildering kunnen leiden en om de komst van het oord te verhinderen is een actiegroep in het leven geroepen onder de naam “Geen bloot in Bekveld”. Met een reeks ludieke acties tracht de actiegroep de komst van het oord te voorkomen. Zo wordt gedacht aan het planten van cactussen, doornstruiken en distels en worden bijenkorven geplaatst, want het is alom bekend dat naturisme en stekende insecten elkaar niet goed verdragen. Mocht u deze zomer wuivende naturisten zien, dan zeker niet uit vriendelijkheid maar om bijen van zich af te slaan.

Tegenstanders in spoedberaad bijeen.

Boze Bekvelder doet boekje open over naaktlopers.

De eerste gewonde wordt afgevoerd.

Inmiddels lopen de spanningen tussen de voor- en tegenstanders hoog op en hebben zich hier en daar al enkele schermutselingen voorgedaan waarbij ook de hulp van de EHBO ingeroepen werd. Nu ook een afvaardiging van bezorgde boeren zich in een protest gemeld heeft lijken de spanningen naar het kookpunt te gaan. Toen de boeren de voorstanders van het naturistenoord met mest bespoten, wat niet in de koude kleren bleef zitten, was de maat vol. Onder boeren wordt gevreesd voor misgeboorten onder het vee bij het aanschouwen van zoveel bloot. Een begrijpelijke angst denkend aan de befaamde spreuk “bloot slaat dood”.

Naturist krijgt de volle laag.

Dominee Lammert ter Moat heeft de bevolking ondertussen tot kalmte gemaand, hetwelk grote navolging kreeg.

Het Koningswegmagazine zal de ontwikkelingen op de voet blijven volgen en hierover berichten. zodra de noodzaak daartoe dwingt. Ook wordt aangeraden radio en televise af te stemmen op de regionale omroep.

Vorige afleveringen in deze reeks geruchtmakende berichten:

https://koningswegmagazine.wordpress.com/2016/03/31/neanderthalensis-bekveldius-jolinkius-ontdekt-in-bekveld/

https://koningswegmagazine.wordpress.com/2015/03/31/bekveldse-archeologische-vereniging-ontdekt-romeinse-nederzetting/

 

Advertenties

Code geel voor de Broek Uut Fuif

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, geldt als een bekende wijsheid die men maar beter niet in de wind kan slaan. Nu gebleken is dat de Broek Uut Fuif op koers ligt dienen we ernstig rekening te houden met de gevolgen. Zo zullen gedurende een etmaal voor en na de fuif, de koeien van de leg zijn, kippen geen melk geven, schapen hun ontlasting demonstratief bij hun eigenaren afgeven, geiten in revolte gaan, paarden hun activiteiten tijdelijk staken en varkens zichzelf uit onvrede inkuilen. Geruchten als zouden uit protest rondom het epicentrum van de fuif extra mest uitgereden worden, mogen weliswaar nog niet bevestigd zijn, maar de bezoekers van de fuif wordt aangeraden voor de zekerheid een wasknijper op de neus te zetten om aan eventualiteiten te ontsnappen.

Teneinde ernstige verkeershinder rondom de fuif te voorkomen zullen barricaden opgeworpen worden. Adriaan Nab wordt dan ook dringend verzocht zijn vaste route met mountainbike gedurende een etmaal te verzetten of te staken omdat de doorgang gestremd zal zijn.

Om de te verwachten toename van menselijke mest ten gevolge van de fuif in goede banen te leiden worden vrijwilligers gezocht die bereid zijn deze af te voeren en tijdelijk op eigen erf op te slaan.

Zoals gebruikelijk zal een stevig gebouwd bewakingsteam bij de ingang van de fuif eventuele wanbetalers, naturisten die de naam van de fuif verkeerd interpreteren en al te jeugdige toestroom, gewapenderhand de toegang ontzeggen.

Voor degenen die menen deze editie van de fuif te moeten mijden, dient opgemerkt te worden dat er buiten de fuif in een wijde omtrek gedurende de avond en nacht een grote bierschaarste zal gelden zodat wil men niet op een droogje zitten een bezoek noodzakelijk zal zijn.

Gezien de beperkte parkeerruimte rondom de fuif worden bezoekers vriendelijk verzocht de fuif per koets, fiets, rolschaats, autoped, luchtballon, helikopter, rollator, scootmobiel of te voet te bezoeken.

Wie de opvatting huldigt dat de Broek Uut Fuif slechts jongeren vertier biedt, dient er op gewezen te worden dat speciaal voor deze elfde editie van de fuif parkeerruimte vrijgehouden wordt voor wandelstokken, rollators, looprekken en scootmobielen.

Gedurende de fuif is naast de eerste 10 ook het Elfde Gebod tijdelijk van toepassing: “Gij zult genieten.” Om die reden heeft het managementteam van de fuif besloten iedere tiende bezoeker een gratis flesje bier aan te bieden.

Voor wie niet van een fuif houdt zal op het belendende perceel van de fuif door de bekende filosoof Tonnie ter Moat een lezing gegeven worden onder de welluidende titel “Hedendaagse wijsbegeerte en hoe er mee om te gaan”. De toegang voor de lezing is slechts 23 euro p.p. In de pauze zullen geïnteresseerden op koffie met een mariakaakje getrakteerd worden.

Tot slot, omwonenden die geluidsoverlast vrezen wordt aangeraden de fuif te bezoeken, want een fuif is altijd leuker dan geteisterd door slapeloosheid in bed de ochtend af te moeten wachten.

Naschrift: Mochten er serieuze twijfels rijzen of de juistheid van de in bovenstaand artikel gedane beweringen, dan dient men te bedenken dat het hier satire betreft.

 

Kunst- en vliegwerk voor het Bekvelds Paasvuur 2017

Kunst- en vliegwerk zijn er nodig om het aanstaande Paasvuur weer in goede banen te leiden. Een sterk team van vrijwilligers is wederom in de weer om van een massa snoeihout een aanzienlijke berg te maken. Wim Jansen, die we ook kennen als de Auguste Rodin van de groenvoorziening, modelleert en beeldhouwt met zijn Atlas het geheel tot een kunstwerk. Van Wim is zelfs bekend dat hij met de kaken van zijn Atlas een speld uit een hooiberg weet te vissen, dus is dit kunststukje een kolfje naar zijn hand.

Wim Jansen aan het beeldhouwen.

Als op eerste paasdag na de schemering van de avond de enorme berg in vuur en vlam gezet wordt, dan weten de Bekveldse man- en vrouwschappen die dit mogelijk gemaakt hebben met hun wekenlange arbeid en voedselvoorziening, dat wederom een grote klus geklaard is. Een vuur dat in de wijde omtrek te zien zal zijn en dat de harten opnieuw zal warmen en de saamhorigheid nog eens bestendigen zal. Over nut en noodzaak van het paasvuur kunnen we dan ook maar beter niet al te lichtvaardig oordelen. Een eeuwenoud gebruik dat tegen alle ellende van de wereld in vrede en vriendschap sticht en ook nog eens oplost in een zalig feest.

Komt dat allen zien op 16 april.

Alleskunner André Maalderink is overal in overall.

Evert Jolink heeft het aan de stok met snoeihout.

Een nieuwe lading.

De Rodin van Bekveld.

 

Keijenborg eert de vervlogen klompenmakerij

dsc08378

De klomp als schoeisel bestaat al sedert de oudheid. Gedurende die lange periode heeft de klomp weliswaar een ergonomische ontwikkeling doorgemaakt, maar de klomp zoals we die heden ten dage nog kennen bestaat al eeuwenlang en heeft menige boer en landarbeider koude voeten bespaard. Voor Keijenborg reden te meer de klomp in het voetlicht te plaatsen en aandacht te besteden aan een inmiddels vervlogen maar destijds toch belangrijke industrie voor Keijenborg en het Hengelse Gooi. Ooit leefden in deze regio een honderdtal klompenmakers van hun vak en werden de klompen tot over de grens geroemd en aangeschaft. En het zou de Achterhoek niet zijn als in deze contreien de oude ambachten geëerd worden. We hebben het immers over immaterieel cultureel erfgoed. Daarom gisteren blijmoedig naar de Zaarbelinkdijk getogen om na 10 jaar afwezigheid van de klompenindustrie, de robuuste activiteit  van het rooien van een reusachtige peppel ten gerieve van de klompenmakerij te aanschouwen. Een zinderend ritueel, want waar gehakt wordt vallen immers spaanders.

p1000695

De peppel valt.

dsc08409

En ligt.

De toeloop op dit evenement was groot te noemen. Het gevoel voor de historie leeft blijkbaar sterk onder de Keijenborgers want tot in de kleinste finesses werd het ritueel met eerbied voor de rijke geschiedenis van de klompenmakerij gadegeslagen. Een schitterend moment was toen ook nog de eerste trommelslagen klonken van het korps van het Schuttersgilde St. Jan Keijenborg met de altijd fiere John Rondeel (onlangs Abraham geworden) aan het hoofd.

p1000687

Daar komen de schutters…

Afgezien van het geluid dat hoort bij het vellen van een enorme peppel hing er een eerbiedige stilte die pas verbroken werd toen de boom als in vertraagde filmbeelden de geest gaf om vervolgens door de bielemans bestormd te worden. Die hakten er de mooiste zijtak af die later op de middag in een plechtig defilé en voorafgegaan door het muziekkorps van het Schuttersgilde naar Coen Evers Tapperij gevoerd werd.

dsc08398

Gezellig gesprek aan de Zaarbelinkdijk.

houtwegbrengen2

De mooiste tak.

p1000742

Op weg naar Coen Evers Tapperij.

Na het vellen van de kolos werd uiting gegeven aan de historie van de klompenmakerij en werd ter plekke door een Twentse klompenmaker gedemonstreerd hoe uit een ogenschijnlijk simpel blok hout een fraai gevormde klomp gehakt en gesneden wordt.

p1000737

Van blok tot modieus schoeisel.

Omdat in de Achterhoek niets zonder natje en droogje blijft, ging er een uit peppelhout “gemolken” drankje en beboterd klompenbrood rond. Tegelijkertijd werden de nestoren van de klompenmakerij voor de microfoon geïnterviewd en geëerd.

p1000729

De nestor onder de klompenmakers vertelt.

Dat Keijenborg ook in het vendelzwaaien excelleert werd gisteren door het Schuttersgilde op de Zaarbelinkdijk getoond. Daar wapperden de vaandels in een kronkelende schoonheid in de straffe wind.

dsc08404

Kunst en vliegwerk in de straffe wind.

Dat de dag langzaam doofde in de warme gezelligheid van Coen Evers Tapperij, laat zich makkelijk raden, want wie kan zich een Achterhoek zonder gezelligheid voorstellen?  Verzonken in de mooie herinnering aan de middag en het gulle goud uit Groenlo werd nog nagepraat over hoe jammer het is dat de mooie dingen van vroeger langzaamaan verdwijnen. Ware het niet dat gistermiddag de klompenmakerijen van Keijenborg en het Hengelse Gooi in het voetlicht gezet werden. Misschien het voorzichtige begin van een terugkeer? Immers, ook de klassieke sport van het touwtrekken keerde in de Achterhoek na lange tijd terug van weggeweest. Dus pssssst de klompenmakers zijn terug!

dsc08430

En toen was er het gulle goud uit Groenlo.

Een uitgebreid fotoverslag verschijnt nog op Facebook.

2016 bracht recordaantal lezers voor het Koningswegmagazine

vreugdedansje

Uw verslaggever te velde mag dan zijn vingertoppen blauw typen, als de resultaten er naar zijn is dat zeker vermeldenswaard. Het jaar 2016 dat zo gezellig bij Theo Berendsen uitgewuifd werd, bracht een record aantal lezers en bezichtigingen voor het Koningswegmagazine. Met het ploeteren door het mulle zand, de weerbarstige klei, het driftig om zich heenslaand struweel, de genadeloze insectenplaag van dazen, muggen en knutten en het gulle goud uit Groenlo als de enige echte dorstlesser, is de constatering dat opnieuw een lezersrecord (93.480 bezoekers en 132.004 bezichtigingen)  gebroken is, reden voor een bescheiden feestje. Dus er gingen taartjes rond in de type- en de redactiekamers van het Magazine en maakte uw verslaggever te velde een vreugdedansje te velde.

Ook het aantal landen van waaruit het Koningswegmagazine gelezen wordt nam sterk toe.
De top vijf zijn in volgorde van lezersaantallen België, de Verenigde Staten, Duitsland, Canada en Denemarken. Of dit lezers betreft die oorspronkelijke banden met Bekveld of de Achterhoek hebben, is bij de redactie niet bekend maar wordt niet uitgesloten.

Bij het doorslaande succes passen ook redactionele overpeinzingen. Het Koningswegmagazine is uit haar jasje gegroeid en de vraag dringt zich dan ook op of de bakens en dus de grenzen niet verlegd moeten worden. In de toekomst zal ijs en weder dienende en bij leven en welzijn meer over de grens gekeken en geschreven worden. Keijenborg, Baak, Hengel en andere buurtschappen dan Bekveld krijgen meer redactionele aandacht van het Koningswegmagazine dan hiervoor het geval was.

Ondertussen wordt gehoopt op een nieuw record om de kwelling van de blauwe vingertoppen te verlichten.

Foto boven: vreugdedansje van uw verslaggever te velde.